Regelverk - 28/2021

Minstepriser til fisker f.o.m. 20. september og inntil videre, men ikke utover 12. desember 2021

Regelverk 28/2021
Erstatter: Rundskriv nr 13/2021 |
Gyldig fra 20.09.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Prisliste 

ANVENDELSE KONSUM

   
Øre pr. kg sløyd fisk u/hode (hvis ikke annet er oppgitt)
Henv.
øre/kg
Lyr minst 2 kg   1300
Lyr 1-2 kg   1100
Lyr under 1 kg, over minstemål   650
     
Lysing minst 2 kg sløyd m/hode   1800
Lysing 1 - 2 kg, sløyd m/hode   1500
Lysing under 1 kg, over minstemål, sløyd m/hode   1000
     
Kvitlange minst 2 kg   Fri pris
Kvitlange 0,7 - 2 kg   Fri pris
Kvitlange under 0,7 kg   Fri pris
     
Brosme minst 2 kg   900
Brosme 1 - 2 kg   700
Brosme under 1 kg   Fri pris
     
Flekksteinbit minst 3 kg   1500
Flekksteinbit 1 - 3 kg   1300
Gråsteinbit, minst 1 kg B 1200
     
Blåkveite minst 2 kg C 2700
Blåkveite 1 - 2 kg C 2580
Blåkveite under 1 kg C 2400
Blåkveite minst 2,18 kg sløyd med hode C 2475
Blåkveite 1,09 - 2,18 kg sløyd med hode C 2365
Blåkveite under 1,09 kg sløyd med hode C 2200
Blåkveite minst 2,4 kg rund   2250
Blåkveite 1,2 - 2,4 kg rund   2150
Blåkveite under 1,2 kg rund   2000
     
Kveite, krokfanget minst 60 kg, under 2 m   4000
Kveite, krokfanget 40-60 kg   5000
Kveite, krokfanget 20-40 kg   6000
Kveite, krokfanget under 20 kg, lovlig fanget D 6500
Kveite, øvrige redskaper minst 60 kg   2500
Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg   4000
Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg   4300
Kveite, øvrige redskaper under 20 kg D 4800
     
Breiflabb haler, minst 4 kg E 6300
Breiflabb haler, 1 - 4 kg E 6600
Breiflabb haler, under 1 kg E 4500
Breiflabb sløyd m hode, minst 8 kg   2400
Breiflabb sløyd m hode, 4 - 8 kg   2700
Breiflabb sløyd m hode, under 4 kg   2000
     
Uer sløyd u/hode eller kjsk m/0,5 kg AF Fri pris
Uer rund minst 0,7 kg F 1300
Uer Japankuttet ubehandlet m/0,3 kg F Fri pris
Uer Japankuttet behandlet m/0,3 kg FG Fri pris
     
Rødspette m/hode minst 0,65 kg H 1050
Rødspette m/hode u/0,65 kg H 950
Lomre m/hode minst 0,6 kg H 1750
Lomre m/hode u/0,6 kg H 1500
     
Pigghå rund m/hode, minst 70 cm   Fri pris
     
Restråstoff:    
Rogn av torsk til konsum   750
Rogn av hyse til konsum   500
Rogn av sei til konsum   500
Rogn av lyr, brosme og blålange til konsum   550
Rogn av kvitlange til konsum   900
Lever av torsk   400
Lever av hyse, sei, lyr, brosme, lange    150
Hau av torsk til konsum I 100
Blåkveitehoder til konsum   500
     
ANNEN ANVENDELSE    
Dyrefôr/Fiskefôr, mel etc:    
Fisk til fôr/mel J 25
Rogn til dyrefôr/fiskefôr   100
Hau og slogblandet lever av fisk til oppmaling/mel   2

 

Bestemmelser om minstepris, kvalitet og prisreduksjonsadgang

Minsteprisene gjelder for velbløgget og godt behandlet vare som fyller kravene for anvendelse til konsum som fremgår av Forskrift av 28.6.2013 om kvalitet på fisk og fiskevarer.

Adgang til reduksjon i pris

For en vare som er forringet i kvalitet, for en skadd vare eller for en vare som av andre årsaker er vesentlig forringet i kvalitet, kan prisen reduseres. En slik vare må fisker sortere ut og den skal veies for seg. Etter graden av forringelse kan prisen reduseres med inntil 40 % ut fra gjeldende minstepris for den aktuelle vare. Adgangen til reduksjon i pris gjelder kun når skaden medfører reduksjon i pris på det ferdige produkt. Reduksjon i pris kan bare foretas etter avtale mellom fisker og kjøper. Dersom partene ikke blir enige om en prisreduksjon og/eller det kvantumet reduksjonen omfatter, kan partene bli enige om at en uhildet person skal avgjøre tvisten.

For kveite som er helt/delvis grå i buken og for alle sorter rogn, gjelder egne satser for reduksjon ut fra gjeldende minstepriser:

Kveite som er grå i buken kan reduseres med inntil 33,3 % etter graden av misfarging.

Rogn (sundrogn) kan reduseres med inntil 50 % etter graden av skade. Eventuell skadd rogn skal sorteres ut og innveid kvantum påføres sluttseddel med redusert pris.

Adgangen til reduksjon i pris gjelder ikke for varer som har egne fastsatte minstepriser for anvendelse til dyrefôr/fiskefôr, mel etc.

Fri prisdannelse - pris for arter/størrelser uten egen minstepris

For arter som er underlagt Norges Råfisklags omsetning, og hvor det ikke er fastsatt en egen minstepris for arten/størrelsen, skal prisen avtales direkte mellom fisker og kjøper. Dette kalles fri prisdannelse.

Presisering ilandføring rundfisk

Her vises til rundskriv nr 9/2013 og 2/2018. For fisk som omsettes rund, skal fisker ikke belastes for sløyeutgifter. Biproduktene tilfaller imidlertid kjøper. For kvanta som sløyes på land før veiing og seddelføring, skal både fisk og biprodukter føres på sluttseddel, med tilhørende priser. Når sløyingen utføres av kjøper og fisken føres sløyd på sluttseddel, kan sløying skje mot en på forhåndsavtalt godtgjørelse.

Minstepriser for sløyd fisk med hode

Hovedregel: - For å fastsette minstepriser for fisk som etter avtale mellom fisker og kjøper leveres sløyd med hode, skal minsteprisen for den enkelte art/størrelse omregnes ved hjelp av Fiskeridirektoratets til enhver tid gjeldende omregningsfaktorer[1]. Prisene avrundes til nærmeste hele øre. For torsk, hyse, sei og uer fremgår de nå gjeldende faktorer for omregning av priser i etterfølgende punkt A ”Presiseringer av bokstavkoder i minsteprislisten”.

Unntak: - Fisker og kjøper kan kreve at det skal tas prøver av en fangst for å bestemme hvor stor del av fisken hodet utgjør. Prøvene forutsettes tatt i fellesskap av representant(er) både for fisker og kjøper. Den gjennomsnittlige prosentsatsen som fremkommer ved slik prøvetaking, skal legges til grunn ved utregning av minsteprisene for den aktuelle fangst. Det forutsettes at det for hver enkelt fangst tas nye prøver, beregnes nye gjennomsnittssatser og utregnes korrekt minstepris. Kjøper plikter i hvert enkelt tilfelle å underrette Norges Råfisklag dersom fisker og kjøper ved slik prøvetaking kommer frem til og på sluttseddel legger til grunn andre omregningsfaktorer enn hva som er ”Hovedregel” ved slik omsetning (se avsnittet over). 

Presiseringer av bokstavkoder i minsteprislisten

 1. Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer[1] fremkommer minsteprisene for sløyd uer med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd uer uten hode med 0,885.
 2. Fri prisdannelse for blåsteinbit.
 3. Minsteprisene for blåkveite er basert på at blodrygg og rogn er fjernet.
 4. Minstemål for kveite 80 cm.
 5. Prisbestemmelsene for breiflabbhaler gjelder haler som leveres uten at det medfølger bukskinn.
 6. Minsteprisene for fersk snabeluer fremkommer ved å trekke fra 120 øre pr. kg. For ombordfryst snabeluer er det fri prisdannelse.
 7. Minsteprisen gjelder for ombordfryst bukskåret uer minst 0,3 kg som er vasket i antioksidant, glassert og pakket i forsvarlig emballasje. Det forutsettes at kvalitetskravene for slik vare er oppfylt.
 8. Prisen gjelder også for eventuell rogn som måtte være i fisken.
 9. Minsteprisen gjelder for alle anvendelser unntatt kvanta som anvendes til oppmaling/ fôr. Minsteprisen gjelder også for hau hvor tungen er skåret ut.
 10. Minsteprisen for fisk til mel gjelder ved leveranse direkte til fabrikk for slik produksjon. Fisk som på grunn av kvalitetsmangel må benyttes til dyrefôr/fiskefôr, skal spesifiseres pr. fiskeart og størrelse på sluttseddel.

[1] Norske omregningsfaktorer for omregning av landet kvantum av marin fisk og andre marine arter til kvantum rund vekt

 

GENERELLE BESTEMMELSER

UTFYLLING AV SLUTTSEDDEL

Krav til utfylling av sluttseddel framgår av Nærings- og Fiskeridepartementets forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og sluttseddel. Norges Råfisklag presiserer at også anvendelse av omsatt kvantum skal føres på sluttseddel.

Kjøp eller salg på annen måte enn anført i prislisten og andre relevante rundskriv er ikke tillatt uten etter spesiell tillatelse fra Norges Råfisklag.

Fangstene skal sorteres og påføres sluttseddel etter de oppgitte størrelsesgrupperinger som følger av prislisten. Det er ikke tillatt å føre opp ”samfengtkvantum”. Riktig størrelse skal føres selv om betalt pris eventuelt overstiger minstepris i annen størrelseskategori.

UTFYLLING AV RIKTIG ANVENDELSE
Minsteprisene er ikke differensiert etter anvendelse. Allikevel skal riktig anvendelse fylles ut på sluttseddel.

 1. Anvendelse FERSK gjelder for fisk som sendes fersk, rundfryst og for andre produktvarianter som ikke klart hører inn under pkt. 2, 3 og 4.
 2. Anvendelse FRYSING gjelder for fisk som anvendes til fryst filet/blokk.
 3. Anvendelse SALTING gjelder for fisk som skarpsaltes eller anvendes til skarpsaltet saltfilet. Andre varianter av saltet fisk kommer inn under pkt. 1 eller 2.
 4. Anvendelse HENGING gjelder for fisk som produseres til tørrfisk, naturlig eller kunstig.
 5. Fisk for videre produksjon som sendes produsent som ikke er innført i Fiskeridirektoratets kjøperregister, skal av kjøper på første hånd (dvs. pakkeren) føres som anvendelse FERSK for vedkommende fiskeslag/sortering.
Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag