Regelverk - 29/2021

Regelverk for overtakelse av egen fangst for fartøy som fryser fangsten ombord

Regelverk 29/2021
Gyldig fra 01.10.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Hjemmel

I henhold til Lov om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) av 21. juni 2013 § 8 skal førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser skje gjennom eller med godkjenning av et fiskesalgslag.

Med hjemmel i fiskesalgslagslovens § 10 kan salgslagene avgjøre hvilke omsetningsformer som kan benyttes og tilhørende salgsvilkår. Dette rundskrivet beskriver de spesielle salgsvilkår som Norges Råfisklag har fastsatt for omsetningsformen Overtakelse av egen fangst, utover de generelle forretningsregler som gjelder for Norges Råfisklags omsetning. Rundskrivet gjelder for fiskefartøy som fryser fangsten om bord.

Generelt

Norges Råfisklag kan tillate at rederi (fartøyeier) overtar egen fangst for videresalg. Tillatelse til overtakelse av egen fangst kan bare gis for produkter som beskrevet i punkt 3 og på de vilkår som framgår nedenfor.

Tillatelse kan kun gis rederi innført i Fiskeridirektoratets kjøperregister, jf. forskrift av 26.11.2010 om registrering som kjøper av fangst.

Tillatelse til overtakelse av egen fangst vil i tilfelle gjelde ved landinger der Norges Råfisklag har ansvar for førstehåndsomsetningen, herunder også landinger i utlandet når fartøyet er merkeregistrert i Norges Råfisklags distrikt.

Produkter

For landinger i Norge vil tillatelse til egenovertakelse bare bli gitt for

 • Filetprodukter
 • Restråstoff av fisk (hode, spor, vinger, lever, rogn m.v.)
 • Konsumpakkede produkter av skalldyr
 • Mel og olje eller lignende konserverte produkter
 • Vareprøver, evt. reklamasjonspartier
 • Produkter til destruksjon

For landinger i utlandet vil hele fangster normalt bli behandlet som egenovertakelse, alternativt kontraktsalg, jf. rundskriv nr 24/2016.

Vilkår

Følgende vilkår vil gjelde når Norges Råfisklag gir rederi godkjenning til overtakelse av egen fangst:

 1. Innmelding
  • Rederi som skal losse fisk til lager for overtakelse av egen fangst, skal i god tid, minimum 24 timer før landing, melde inn fangsten til Norges Råfisklag.
  • Innmeldingen skal inneholde oversikt over kvantum, hovedfangst og lossested.
 2. Lossested
  • Lossested for fangst som skal egenovertas i henhold til disse bestemmelser, må – ved landinger i Norge - være anlegg som finnes i Norges Råfisklags register over nøytrale fryselagre. Oversikt over aktuelle nøytrale fryselager finnes på Råfisklagets hjemmesider eller opplyses ved henvendelse til Norges Råfisklag. Alternativt lossested kan benyttes i særskilte tilfeller, etter godkjenning fra Norges Råfisklag.
 3. Landingsseddel
  • Regler for veiing, utfylling, signering og overføring av landingsseddel framgår av forskrift av 6.5.2014 om landings- og sluttseddel.
 4. Garanti for beregnede avgifter
  • Fisker/rederi må stille garanti for beregnede avgifter før godkjenning til egenovertakelse gis. Dette kan gjøres i form av bankgaranti, kredittforsikring eller ved forskuddsinnbetaling av beregnet beløp til Norges Råfisklag. Avtalt motregning fra fangst som selges og betales gjennom Norges Råfisklags oppgjørssystem, aksepteres også som sikkerhet for overtakelse av fangst. Fangst tillates ikke frigitt fra fryselager før garanti foreligger.
 5. Videresalg av fangst
  • Etter hvert som fangst selges fra fisker/rederi, oversendes faktura/avregning fortløpende til Norges Råfisklag som på dette grunnlag utsteder sluttseddel. Tidspunkt for førstehåndsomsetningen er ved utstedelse av sluttseddel. De fakturerte priser skal godkjennes av Råfisklaget og kan ikke være lavere enn Råfisklagets minstepriser, der slike er fastsatt.
 6. Innsynsrett
  • Norges Råfisklag skal ha innsynsrett i rederiets regnskaper, eventuelle lagerbeholdninger m.v. for å kunne ivareta nødvendige kontrolloppgaver, jf. fiskesalgslagsloven § 18.
 7. Reaksjon ved overtredelse
  • Manglende oppfyllelse av de nevnte vilkår kan innebære at retten til egenovertakelse av fangst bortfaller. Kostnader forbundet med bortfall av retten til egenovertakelse skal bæres av rederi. For øvrig gjelder sanksjoner i henhold til fiskesalgslagslovens bestemmelser.

Dette rundskrivet trer i kraft for omsetning fra og med 1. oktober 2021 og erstatter da rundskriv nr 31/2013.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Administrerende direktør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag