Fisknytt uke 24

Da direktefisket etter blåkveite ble stoppet for kystfiskeflåten forrige mandag førte det naturlig nok til en merkbar reduksjon av levert villfanget sjømat i uke 24. Av ulike årsaker ble det også levert mindre av arter som sei, rognkjeks og reke. Derimot ble det levert mer av artene kongekrabbe, hyse, kveite, kvitlange og breiflabb. Når det gjelder ombordfryst sjømat fra havfiskebåtene ble det i forrige en økning i verdi, der det meste av verdien kommer fra salget av reke, snabeluer og hyse.

Foto: Lillian Hansen

17. jun. 2024 - Audun Reiertsen


Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 24. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

18.06.2024 - Endringsmelding - Setningen "Fangstene er levert til Myre, 40 tonn og Årviksand 4 tonn." i avsnittet vedrørende fersk sei endret til "Fangstene er levert til Kamøyvær, 40 tonn og Årviksand 4 tonn."

Råfisklagets omsetning i uke 24 er på 214 millioner kroner (foreløpig tall), som er ned fra 293 millioner kroner uka før. I tallet for uke 24 inngår 34 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde dermed 179 millioner kroner, fordelt med 96 millioner på fersk og 83 millioner på fryst.

Sammenlignet med 2023
Tilsvarende for uke 24 i fjor, var omsetningen 259 millioner kroner. Av det var 42 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 217 millioner kroner var fordelt med 127 på fersk og 89 på fryst råstoff.

Omsetning uke 24, 2024
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 24 i år fremgår av tabell 1, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag.

Frystomsetning
Foreløpige tall for norske båter i perioden viser 89 millioner kroner, opp fra 70 millioner kroner i uke 23. Omsetningen i uke 24 bestod i hovedsak av 1.094 tonn hyse til en verdi av 17,6 millioner kroner. Deretter følger 488 tonn torsk til en verdi av 16,6 millioner kroner. Videre 1.268 tonn snabeluer til en verdi av 26,2 millioner kroner.

Når det gjelder landinger av fryst råstoff i uke 24 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Landingene utgjorde totalt 6.578 tonn, levert av 13 trålere og 3 snurrevadbåter. Fordelt per fiskeslag er det reker som topper statistikken 3.490 tonn levert, deretter følger 1.873 tonn snabeluer, 349 tonn vassild og 316 tonn sei. Fra 246 tonn og lavere per resterende fiskeslag. 

Ferskomsetning
Omsetningen av ferskt råstoff i uke 24 utgjorde 96 millioner kroner, en nedgang fra 179 millioner kroner uken før. Reduksjonen er en konsekvens av stopp i blåkveitefisket. Blåkveite topper fortsatt statistikken med 31 millioner, men en betydelig reduksjon fra 121 millioner uken før. Etter blåkveite følger torsk med 17,4 millioner kroner og kongekrabbe med 13,5 millioner kroner,  verdier for andre arter fremgår av tabell 1.

Det har i år vært stor interesse for direktefisket etter blåkveite for båter under 28 meter største lengde som drifter med konvensjonelle redskaper. Periodekvoten for første periode er i år satt til 3.500 tonn, ned fra 4.900 tonn i 2023. Endringene kombinert med høy interesse ga sitt utslag i en kort første periode. Fiskeridirektoratet besluttet å stoppe fisket med virkning f.o.m. 10. juni 2024 kl. 24.00. Per i dag mandag 17.06.2024 er det ifølge Fiskeridirektoratet fisket 3.870 tonn av årets kvote, inklusiv 190 tonn  bifangst tatt før 02.06.2024. Dermed er det fisket 3.680 tonn i den første perioden, altså 180 tonn mer enn fastsatt periodekvote.

Totalt for hele første periode ble det i Norges Råfisklags distrikt fisket og omsatt 3.583 tonn blåkveite til en verdi av 152 millioner kroner, 356 fartøy stod for disse leveransene.

Per redskap fordeler fangstene seg for hele perioden med 1.684 tonn på garn, 1.290 tonn på line/autoline og 593 tonn på snurrevad. Den geografiske fordelingen viser Troms som største sone med 1.467 tonn av totalen, etterfulgt av Vesterålen med 1.096 tonn og 771 tonn i Lofoten. Kvanta fra 158 og lavere for resterende soner. Prisene har variert fra 48 til 38 kr/kg (rund), gjennomsnittsprisen utgjør 42,44 kr/kg for 807 enkeltleveranser i Troms, Vesterålen og Lofoten. Dette er rundpris beregnet med utgangpunkt i 99 % levert rund tilstand.

Omsetningen av fersk torsk i uke 24 utgjorde 537 tonn til verdi 17,4 millioner kroner. En økning fra 414 tonn til verdi 13 millioner kroner. Av kvantumet i uke 24 kom 268 tonn fra snurrevad, 187 tonn fra line/autoline, 61 tonn fra juksa og 20 tonn fra garn. Fordelt per sone er det levert mest i Øst-Finnmark som står for 327 tonn av totalen, 118 tonn er levert i Vest-Finnmark og 19 tonn i Troms. Kvanta fra 15 tonn i lavere for resterende soner. 

Tabell 2 og 3 viser fordelingen av landingene av fersk torsk pr leveringssone og redskap (unntatt trål), med tilhørende snittpriser. De to tabellene er basert på omsetning av kvalitet A og ekstra, der alle leveringstilstander inngår, men der snittprisene er omregnet til sløyd uten hode-priser, eksklusiv restråstoff.

Omsetningen av fersk sei i uke 24 utgjorde 840 tonn til en verdi av 7,3 millioner kroner. En liten nedgang fra 874 tonn/ 7,8 millioner kroner uken før. Fangstene fordeler seg med 507 tonn tatt med snurrevad, 105 tonn på garn, 91 tonn på Trål, 83 tonn på juksa og 44 tonn fra not. Fordelt per sone viser tallene størst aktivitet i Vest-Finnmark med 470 tonn av totalen. Etterfulgt av Øst-Finnmark med 215 tonn av totalen og 51 tonn i Vesterålen. Kvanta fra 25 og lavere i resterende soner. Det var en betydelig reduksjon i notfisket som er ned fra 450 tonn uken før, 4 aktive fartøy i uke 24 mot 13 uken før. Fangstene er levert til Kamøyvær, 40 tonn og Årviksand 4 tonn.

Kvantumet fersklevert hyse i uke 24 var 963 tonn til en verdi av 9,9 millioner kroner. En økning i verdi fra 892 tonn/ 8,6 millioner kroner uken før. Fordelt per redskap viser tallene snurrevad 709 tonn og line/autoline 225 tonn. Størst kvantum levert i Øst-Finnmark med 460 tonn av totalen, etterfulgt av Vest-Finnmark med 358 tonn, 98 tonn i Troms og 41 tonn i Vesterålen. Kvanta fra 3 tonn og lavere i resterende soner.

I uke 24 ble det omsatt 38 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,5 millioner kroner, en økning fra 34,75 tonn/ 12,6 millioner kroner uken før. 29 tonn ble tatt i det kvoteregulerte fisket der 138 båter deltok. Av totalkvantumet ble 13,6 tonn fisket i havområdet mellom Båtsfjord og Berlevåg, 5 tonn i havområdet i og rundt Olderfjorden/Gjesvær. Kvanta fra 5 tonn og lavere per fangstfelt for resterende.

I løpet av uke 24 ble det levert 48 tonn rognkjeks (rundvekt) til en verdi av 0,58 millioner kroner. En nedgang fra 49 tonn/ 0,6 millioner kroner uken før. Tallene for uke 24 fordeler seg med 5,4 tonn rogn og 18 tonn rund. De største leveransene av rogn gikk til Vadsø og Øksfjord, mens det var størst leveranser av rund til Honningvåg og Mehamn. Totalt var det leveranser fra 26 båter til 12 kjøpere i uke 24.

I løpet av uke 24 ble det omsatt 37 tonn reker til en verdi av 3,2 millioner kroner. En nedgang fra 38 tonn/ 3,1 millioner kroner uken før. Størst kvantum fanget i Varangerfjorden som står for 20 tonn av totalen, deretter følger Kvænangen med 7 tonn og 3 tonn på Ullsfjorden. Kvanta fra 1,2 tonn og lavere for resterende fangstfelt. 

Det ble i uke 24 omsatt 45 tonn fersk kveite til en verdi av 2,8 millioner kroner. En økning fra 30 tonn/ 1,9 millioner kroner. Størst kvantum levert til Oldervika med 5,5 tonn av totalen, deretter følger Seløy med 3,3 tonn. Kvanta fra 2,6 tonn i lavere per sted for resterende. Det meste av kveita tas med line/autoline som står for 29 tonn av totalen, deretter følger garn med 11,5 tonn. 

I løpet av uke 24 ble det levert 100 tonn fersk kvitlange til en verdi av 1,2 millioner kroner. En økning fra 89 tonn/ 1,1 millioner kroner. Størst aktivitet er det på Husøya som står for 20 tonn av totalen, etterfulgt av Træna med 12 tonn, Andenes med 11,5 tonn og Rørvik med 10 tonn. Kvanta under 10 tonn per sted for resterende. Det meste av kvitlanga tas med garn som står for 81 tonn av totalen, deretter følger line/autoline med 18 tonn.

Det ble i uke 24 omsatt 57 tonn fersk breiflabb til en verdi av 1,9 millioner kroner. En økning fra 52 tonn/ 1,7 millioner kroner uken før. Størst aktivitet i Dønna med 3,8 tonn av totalen, etterfulgt av Smøla med 3,1 tonn, Nordmela med 2,9 tonn og Svolvær med 2,9 tonn. Kvanta fra 2,6 tonn og lavere per sted for resterende.

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 24 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 24, 2024

Fangstrapport hval per uke 24, 2024:

3 fartøy fikk fangst
29 vågehval fanget 
333 vågehval totalt
344 vågehval på samme tid i fjor

Tabell 1: Omsetning for norske båter i uke 24/2024, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag.

Tabell 2: Omsetning av fersk torsk, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 24, 2024 sammenlignet med samme uke i fjor. Fra redskapene garn, jukse, line og snurrevad. Eksklusiv restråstoff.

Tabell 3. Priser av fersk torsk per redskap, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 24, 2024, eksklusiv restråstoff.

Tabell 4: Omsetning av fersk sei, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 24, 2024 sammenlignet med samme uke i fjor. Fra redskapene garn, jukse, line, snurrevad og not, eksklusiv restråstoff.

Tabell 5: Omsetning av fersk hyse, krokfanget, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 24, 2024 sammenlignet med samme uke i fjor. Fra redskapene garn, jukse, line og snurrevad, eksklusiv restråstoff.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:

Vesterålen:

Lofoten/Salten:

Helgeland-Nordmøre: