Åpenhetsloven
Gyldig fra 01.07.2022 |
Gyldig til Inntil videre

RÅFISKLAGETS ARBEID FOR Å IVARETA MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDFORHOLD INTERNT OG HOS VÅRE LEVERANDØRER

Slik jobber Råfisklaget med åpenhet og bærekraft:
Norges Råfisklag er en viktig aktør i fiskerinæringen. Sentrale deler av Råfisklagets tjenester er vitale for fiskerinæringas svar på bærekraftsutfordringene ved at vi, gjennom våre tjenester for omsetning, oppgjør og kontroll med ressursene, bidrar til å dokumentere at sjømaten er lovlig fanget og omsatt. 

Vår forståelse og handlinger knyttet til alle sider ved miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft har vokst frem i takt med forståelsen i samfunnet ellers av hvor grunnleggende disse temaene er – for hva vi er og hva vi skal være i fremtiden.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og arbeidet med å oppfylle forventningen som følger av loven er en kontinuerlig prosess. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser der det er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Norges Råfisklag har lang historie og tradisjon for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold for sine ansatte og oppfordrer alle våre leverandører og forretningsforbindelser til å gjøre det samme.  I dag er dette forankret i våre prosedyrer og retningslinjer, så vel internt som i avtaler som inngås med eksterne parter. Kartlegging av leverandører og samarbeidspartnere samt mer systematisk innhenting av informasjon vil legge grunnlag for risikokartlegging og oppfølging av våre forbindelser slik at vi aktivt kan forebygge og begrense negative konsekvenser.

Råfisklaget har siden 2022 har konkretisert arbeidet med bærekraft i en omfattende rapport som vil oppdateres årlig.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Råfisklaget håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetslovens § 6, kan du gjøre det gjennom ved å kontakte oss.

Særskilt om fiskere og fiskekjøpere
Fiskesalgslagsloven legger føring for organisering av førstehåndsmarkedet, og dermed også forholdet mellom fisker, salgslag og fiskekjøper. Salgslagene forvalter en markedsplass for omsetning av råstoff i første hånd, hvor fiskere og kjøpere er brukere av tjenesten med hensikt om å inngå avtaler om kjøp og salg av råstoff seg imellom. På mange måter kan fiskesalgslagene sammenlignes med en børs eller et auksjonshus, hvor fisker betaler en avgift for å ha tilgang til å legge sine råvarer ut for salg. Salgslagene har ikke på noe punkt eierskap over råvaren, og heller ikke risikoen ved avhendingen av varen. Fiskere og fiskekjøpere er derfor ikke en del av i salgslagenes leverandørkjeder.  

Inndragning av ulovlig fangstverdi er utøvelse av forvaltningsmyndighet, jf. havressursloven § 54, deltakerloven § 27 jf. § 30 og fiskesalgslagsloven § 21 jf. inndragningsforskriften 3.12.2010 nr. 390, og dermed ikke inntekt ervervet gjennom salg.

Informasjon om våre retningslinjer finner du i våre etiske retningslinjer, varslingsregler, innkjøpsveileder og i vår bærekraftsrapport.

Se for øvrig vår årsberetning.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Råfisklaget håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetslovens § 6, kan du gjøre det ved å kontakte oss på firmapost@rafisklaget.no 

Vi takker for interessen for Råfisklagets virksomhet!

Norges Råfisklag
Adm.
Amalie Oda Harland
Norges Råfisklag