Nytt krav til nasjonal leverandørerklæring

05. jun. 2023 - Charles Ingebrigtsen


Salgslagene gjennomfører etter dialog med Tolletaten endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel. Norges Råfisklag iverksatte tekniske endringer fra 15.05.2023.

Løsningen er endret slik:

  1. I de tilfellene minst 75 % av det totale mannskapet om bord (inkl. skipsfører/offiserer) og skipsfører/offiserer er norske statsborgere, påføres leverandørerklæring med «norsk» opprinnelse på landingsseddel/sluttseddel. Teksten i erklæringen er forskriftsfestet og blir som før.
  2. I alle andre tilfeller, utstedes ikke leverandørerklæring på landingsseddel/sluttseddel. Hvis eksportøren skal utstede opprinnelseserklæring, må vedkommende da kontakte rederiet for å undersøke statsborgerskapet til de som var om bord på fiskefartøyet på den aktuelle turen. Så må statsborgerskap vurderes opp mot innholdet i den aktuelle frihandelsavtalen i hvert enkelt tilfelle før eksportør eventuelt kan utstede opprinnelseserklæring.

Endring, krav til norsk opprinnelse for skipsfører/offiserer:

Løsningen forutsetter at det tas inn et nytt felt på seddel. Dette feltet med tittel «Norsk skipper og offiserer» innarbeides i en ny versjon av landings-/sluttseddel. Dette skal ved utfylling av seddel besvares Ja eller Nei. For at svaret skal være Ja må både skipper og alle øvrige offiserer være norske. Dersom et fartøy f.eks. har 4 offiserer og en av dem er fra Færøyene, kan det ikke krysses av for norsk opprinnelse for offiserer. Det kan likevel på fritekst feltet på seddelen gjøres en merknad om at f.eks. styrmannen er fra Færøyene.

Offiser på fiskefartøy er et begrep som ikke er definert i handelsavtalene. Salgslagene har avklart med Tolletaten at det er stillinger med krav til kompetansesertifikat i henhold til Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (§3) som skal legges til grunn. Gitt at rederne selv vet hvilke stillinger som omfattes av forskriften, vil dette være en presis definisjon som gir grunnlag for å svare ja/nei i det aktuelle feltet ved utfylling av seddel.

Opprinnelsesreglene er i ferd med å endres ved at besetningens nasjonalitet ikke lenger får relevans for opprinnelse. I en del sentrale handelsavtaler er dette nå innarbeidet. Det er imidlertid fortsatt mange handelsavtaler der denne endringen foreløpig ikke gjelder. Når norsk leverandørerklæring fremkommer på seddel (forutsatt at seddel er korrekt utfylt), vil fisken ha norsk opprinnelse uansett hvor fisken skal eksporteres. Løsningen vil med andre ord dekke opprinnelsesregler både med og uten besetningskrav.

Det vil følgelig da også være slik at fisken likevel vil kunne ha norsk opprinnelse dersom den eksporteres under en handelsavtale uten besetningskrav eller skipper/offiserer/mannskap er statsborgere i det landet fisken eksporteres til. Dette må avklares i dialog mellom eksportør og reder, ref. 2) ovenfor. For å gi mest mulig informasjon ved førstehåndsomsetningen vil reder ha mulighet til å opplyse i notatlinjer på seddel om eventuell(e) utenlandsk(e) offiser(er)s nasjonalitet. Dette kan ha betydning for fiskens opprinnelsesstatus ved senere eksport og om den dermed kan eksporteres tollfritt. Slik informasjon vil følge dokumentene i salgsprosessen.

Krav knyttet til besetning/skipper/offiserer gjelder ikke fangst innenfor 12 nautiske mil. Disse fangstene er definert som norsk når de landes av norske fiskefartøy uavhengig av fartøyets besetning.

Informasjonstekst er hentet fra surofi.no.