Råfisklagets bærekraftsrapport 2022

Fiskeriene har vært grunnlag for liv og bosetting langs kysten i århundrer. De har gitt oss tilgang på mat fra rene og næringsrike havområder, og er grunnlag for foredling og handel som skaper store verdier for Norge.

08. mai 2023 - Norges Råfisklag v/Amalie Oda Harland & Jonette N. Braathen


Fiskeriene er en del av vår rike kulturarv og de bidrar i dag til en stor og omfattende handel med markeder rundt om i hele verden. Fiskeriene er en nasjonal ressurs, og dersom våre bestander forvaltes på riktig måte, vil de også være en ressurs for framtidige generasjoner. En god og riktig forvaltning skjer både nasjonalt, og i samarbeid med andre viktige kystnasjoner og naboland som har felles interesse av de samme fornybare ressursene.

Norges Råfisklags bærende verdier er rettferdighet, ryddighet og å sørge for en sunn og god konkurranse om fiskernes råstoff. Det ligger også et ansvar for å bidra til å balansere ulike hensyn mot hverandre.

Denne bærekraftsrapporten, som er Råfisklagets andre, tar utgangspunkt i temaene som skisseres i World Economic Forum sitt rapporteringsrammeverk som ble lansert i 2020. Rammeverket er utarbeidet med bakgrunn i en rekke forskjellige rapporteringsformat og inkluderer totalt 21 indikatorer fordelt på fire områder for rapportering; styring, klima og miljø, mennesker og samfunn samt samarbeid og verdiskaping.

Rapportens innhold er innhentet fra organisasjonen, samarbeidspartnere, årsberetning og Miljøfyrtårn. Selv om dette er Råfisklagets andre rapport, er vi fortsatt i en opplæringsfase når det gjelder å få etablert gode rutiner for systematisk innsamling av data knyttet til bærekraft. Derfor er det fortsatt noe usikkerhet forbundet med klimaregnskapet. Dette vil det jobbes med fram til neste rapporteringspunkt.

Her kan du lese bærekraftsrapporten for 2022

Spørsmål om rapporten og Råfisklagets bærekraftsarbeid kan disse rettes til:

Svein Ove Haugland, adm.dir. Svein.ove.haugland@rafisklaget.no 
Jonette N. Braathen, rådgiver ressurs- og miljøavdelingen Jonette.braathen@rafisklaget.no 
Amalie Oda Harland, konsulent omsetning Amalie.oda.harland@rafisklaget.no