Utprøving av ferskfiskauksjon

Norges Råfisklag har lenge hatt et tilbud til havfiskeflåten om auksjon av sjøfryst fisk og skalldyr. Nå skal auksjon av ferske fangster testes ut, og vi ønsker kontakt med fiskere og fiskekjøpere som vil være med i utprøvingen.

Foto: Caroline Hansen

27. apr. 2023 - Willy Godtliebsen


Norges Råfisklag har i mange år hatt et tilbud til havfiskeflåten om auksjon av fryste fisk og skalldyr. Dette er fangster som auksjoneres etter levering til nøytralt fryselager. Regelverk for denne auksjonen, ref. rundskriv nr. 1/2022

Råfisklaget har over år fått henvendelser fra både fiskere og fiskeindustri hvor det etterlyses muligheten for å kunne auksjonere fersk fisk.

- Når en snakker om ferskfiskauksjon her, mener en da auksjon mens fangsten enda er om bord i fartøyet, og hvor fartøy går til den kjøperen med vinnende bud, utdyper omsetningssjef Willy Godtliebsen. 

Det er også fra andre hold, herunder politikere, diverse utredninger og kjøperorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, kommet positive signaler til utprøving av ferskfiskauksjon.

Råfisklaget har på bakgrunn av dette systemteknisk utvidet eksisterende auksjonsordning til også å omfatte ferskfisk. Auksjon av fersk fisk vil skje mens fangsten er om bord i fiskefartøyet, en så kaldt kjølauksjon. Denne tilpasningen innebærer spesielle utfordringer som er tatt inn i eget regelverk, se nedenfor. 

Råfisklaget er nå klar til å gjennomføre en pilot for å teste auksjonen, og ønsker kontakt med testfartøy for utprøving.

- I første omgang gjelder tilbudet i begrenset omfang, som vi regner med vil gi oss grunnlag for videre utvikling, sier Godtliebsen. 

Auksjon planlegges også gjennomført under kommende blåkveitefiske for kystflåten, og Godtliebsen har en oppfordring til fiskekjøpere:

- Vi ber kjøpere som er interessert om å ta kontakt, slik at vi kan åpne for adgang til å by på auksjonen, og for øvrig gi en kort orientering om hvordan auksjonen vil fungere. 

Fagpersoner ved omsetningsavdelingen vil følge opp saken ved å kontakte aktuelle blåkveitekjøpere og -fartøy direkte, basert på fjorårets omsetning.

Norges Råfisklag har følgende regelverk for elektronisk kjølauksjon, d.v.s. auksjon av fangster lagret om bord i fiskefartøy: 

 1. Innmelding av fangst for kjølauksjon, jf. innmeldingsskjema, må inneholde informasjon om: 
  • Fartøy, skippers navn
  • Fartøyets dypgående
  • Fangstfelt, helst med koordinater
  • Fiskeredskap
  • Fangstperiode. Fordeling av fangst per døgn. 
  • Oppbevaring av fangst om bord; kasser, containere, bulk og kjølemedium
  • Kvantum per fiskeslag, leveringstilstand; rund bløgget, sløyd med eller uten hode. For viktigste fiskeslag; med mest mulig nøyaktig størrelsessortering og kvalitet
  • Utbudsområde
  • Fiskeriet bør være avsluttet før innmelding for å sikre best mulig beskrivelse av fangsten. For fangst som bys ut mens fartøyet er i fiske forutsettes fangstoppdatering, som Råfisklaget orienterer kjøperne om, fram til auksjonsavslutning.

 2. Auksjonsrekkefølgen trekkes ved flere daglige innmeldinger til auksjonen.

 3. Start- og akseptpris baseres på gjennomsnittspris oppnådd på Råfisklagets omsetning for tilsvarende fangster siste syv dager. Hvis vi ikke har omsetning å vise til siste syv dager, avklares start-/akseptpris med fartøy. Auksjon av innmeldt fangst gjennomføres i løpet av ordinær arbeidstid, og raskest mulig etter innmelding. Siste frist for innmelding av fangst er kl. 13:00. 

 4. Auksjonen gjennomføres elektronisk etter retningslinjer beskrevet i vedlegg nr. 2 til rundskriv nr. 1/2022. For å sikre en effektiv gjennomføring av auksjonen, har kjøper kun anledning til å by på fiskeslaget i fangsten med størst økonomisk betydning. Fastpris gjelder for øvrige fiskeslag/arter i fangsten, basert på snittpris siste syv dager på Råfisklagets omsetning for tilsvarende fangster. Dersom ikke annet er avtalt, plikter kjøper å kjøpe alle arter som inngår i fangsten.  

 5. Auksjonsresultatet er bindende både for fartøy og kjøper, forutsatt at akseptpris oppnås.  

 6. Kjøper er ansvarlig for tilstrekkelig garantistillelse til dekning av fangst på auksjons-/ leveringstidspunkt. Fangstens verdi knyttes til kjøpers konto straks etter auksjonen og hensyntas i kjøpers disponible kjøpsramme. 

 7. Fangsten leveres til kjøpers anlegg, unntatt eventuelle mottaksstasjoner tilknyttet kjøper. Leveranse på alminnelige vilkår, dvs. kjøper tar over bemannings- og utstyrsmessig når fangsten passerer kaikanten. Kjøper må være utrustet til effektivt mottak av fangsten. 
   
 8. Veiing og utstedelse av sluttseddel utføres av kjøper straks etter levering av fangsten.  

 9. Eventuelle reklamasjoner må avklares fortløpende under levering, jf. Råfisklagets generelle bestemmelser gjeldende for omsetning av ferskt råstoff. Her vises til § 21 i Råfisklagets forretningsregler, og rundskriv nr. 1/2022. Reklamasjoner er forhold som må avklares mellom kjøper og fisker. Norges Råfisklag er ikke part i reklamasjonssaker. 

 10. Kvantum og pris i auksjonen er basert på den tilstanden fisken har om bord i fartøyet. Dersom fangsten sløyes før seddelføring, skal pris omregnes basert på offisiell omregningsfaktor for gitt tilstand. Ved sløying skal restråstoff seddelføres. 

Ønsker du å delta på auksjon, eller har spørsmål, kontakt oss gjerne:

Omsetningssjef Willy Godtliebsen på telefonnummer 77 66 01 08 eller e-post willy.godtliebsen@rafisklaget.no 

Avdelingsdirektør for omsetning Charles Aas på telefonnummer 77 66 01 07 eller e-post Charles.Aas@rafisklaget.no